Druhy odškodnenia

Ušlý zisk

Priama škoda, alebo priama strata na majetku, ktorú ste utrpeli nie je jediným majetkovým nárokom, na ktorý by ste za určitých okolnosti mohli mať nárok. Je dosť možné, že popri škode, ktorá Vám bola spôsobená máte nárok požadovať aj úšlý zisk. Ušlý zisk tak, ako ho zadefinoval Najvyšší súd SR je ujmou spočívajúcou v tom, že u poškodeného nedošlo v dôsledku škodnej udalosti k rozmnoženiu majetkových hodnôt, hoci sa to s ohľadom na pravidelný beh vecí dalo očakávať.

Ušlý zisk sa neprejavuje zmenšením majetku poškodeného (úbytkom aktív, ako je to u skutočnej škody), ale stratou očakávaného prínosu (výnosu). Inak povedané nebyť vzniku škody, bolo by možné s prihliadnutím na okolnosti odôvodnene predpokladať, že majetok poškodeného by sa za bežných okolností zväčšil.

NAŠE SLUŽBY

Potrebujete právne služby?

škodové udalosti

Iné škodové udalosti

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19 - odškodnenie

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.