Škodová udalosť

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Štát zodpovedá za podmienok ustanovených zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci a to napríklad nezákonným rozhodnutím, nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody. Okrem toho nezákonným rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe, alebo nesprávnym úradným postupom.
Úrady pri výkone svojich právomocí musia dbať na to, aby konali v súlade s platným právnym poriadkom a dodržiavali zákonné procesnoprávne a hmotnoprávne lehoty. Účastníci konaní sa môžu domáhať náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím a v prípade porušenia ich práv nás kontaktuje a my vám pomôžeme na ceste k odškodneniu.
DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

NAŠE SLUŽBY

Potrebujete právne služby?

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.