Škodová udalosť

Pracovný úraz

Súčasťou všetkých pracovných vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom je bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca pri vykonávaní pracovných úkonov. Práca by teda mala byť uskutočňovaná tak, aby neprišlo k ohrozeniu života či zdravia žiadneho zo zamestnaných. Ku pracovným úrazom patrí aj choroba z povolania, je to choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania, ak vznikla zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh.
Pracovný úraz je definovaný ustanovením § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z nasledovne „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým,
náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ Ak sa vám stal pracovný úraz alebo trpíte chorobou z povolania a nebola vám poskytnutá dostatočná kompenzácia, obráťte sa na nás.
DRUHY ODŠKODNENIA

Získajte na čo máte nárok

Bolestné

Trvalé následky

Ušlý zisk

Náklady spojené s liečením

Renta pre deti, príbuzných

Finančná náhrada za spôsobenie nemajetkovej ujmy v prípade smrti blízkej osoby

Náklady spojené s pohrebom

Iné možnosti náhrady škody

NAŠE SLUŽBY

Potrebujete právne služby?

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.