Druhy odškodnenia

Bolestné

Bolestné je v podstate výraz pre náhradu za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia ako nemajetkovej ujmy na zdraví, ktoré sa môže prejavovať v telesnom ako aj duševnom utrpení fyzickej osoby. Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia je zakotvená v zákone č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov. Bolesť je definovaná ako ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov. Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Poškodením na zdraví sa rozumie poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví. Náhrada sa vypláca jednorázovo a mala by zodpovedať zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.

Nárok sa musí uplatniť u osoby, ktorá zodpovedá za spôsobenú škodu. Často to býva Sociálna poisťovňa, komerčná poisťovňa, fyzická alebo právnická osoba. Ak zodpovedná osoba odmietne zodpovednosť za spôsobenú škodu a nepodarí sa s ňou uzatvoriť ani mimosúdna dohoda, môže sa poškodený obrátiť s nárokom na príslušný súd. Výška odškodnenia bude závislá na bodovom ohodnotení poškodenia zdravia lekárskym posudkom alebo sťaženia spoločenského uplatnenia a  sumy za jeden bod ustanovenej v príslušnom kalendárnom roku. Suma náhrady je určená ako súčin počtu bodov a sumy za jeden bod. Dôležité je teda zistiť, kto za škodu zodpovedá, nechať vypracovať lekársky posudok a obodovať spôsobenú škodu, uplatniť náhradu u správnej osoby a prípadne uplatniť ju na príslušnom súde. So všetkým Vám vieme pomôcť a zabezpečiť správny postup a podklady k úspešnému uplatneniu nároku. Kľúčovou podmienkou uplatnenia nároku je vypracovanie lekárskeho posudku, v ktorom sa uvedie bodové ohodnotenie bolesti alebo sťaženia spoločenského uplatnenia.

NAŠE SLUŽBY

Potrebujete právne služby?

škodové udalosti

Iné škodové udalosti

Dopravná nehoda

Pracovný úraz

Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Škoda spôsobená orgánom verejnej moci

Iné škody

COVID-19 - odškodnenie

Konzultácia vecí a poskytovanie právnych rád
pred uzatvorením dohody o právnom zastúpení
sú ZDARMA
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Ozvite sa nám. Stojíme za Vami.

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.